Zajednički tretman hormonima rasta GH

Zajednički tretman hormonima rasta GH

Za procjenu efikasnosti zajedničkog tretmana hormonom rasta (GH) u okviru protokola antagonista u ciklusima IVF/ICSI kod onih koji slabo reaguju. Prospektivna opservaciona studija koja je uključivala 50 pacijenata podvrgnuta je standardnom protokolu antagonista sa ili bez GH ko-tretmana. GH je davan dnevnom supkutanom injekcijom od 1,33 mg (ekvivalentno 4 IU) počevši od 1. dana stimulacije jajnika do dana aktiviranja 10.000 humanog horionskog gonadotropina (hCG). Predmet analize su bile koncentracije GH, insulinu sličnog faktora rasta I (IGF-I) i IGF vezujućeg proteina-3 (IGFBP-3) u serumu i folikularnoj tečnosti. GH ko-tretman značajno je smanjio efektivnu dozu gonadotropina, trajanje stimulacije, nivo IGFBP-3 u serumu i folikularnoj tečnosti na dan uzimanja oocita. Ukupan broj jajnih ćelija kao i broj jajnih ćelija stadijuma metafaze II (MII), dve pronukleusne (2 pn) zigote, dobrog kvaliteta transferisanih embriona bio je značajno veći u GH+ grupi. Trudnoća je postignuta samo kod pacijenata GH+ grupe. Utvrđena je pozitivna korelacija između nivoa IGF-I u folikularnoj tečnosti, dinamike promjena nivoa IGFBP-3 tokom protokola stimulacije i broja kvalitetno prenesenih embriona u GH+ grupi. Primena GH u IVF/ICSI ciklusima za osobe sa lošim odgovorom podiže osjetljivost jajnika na egzogeni uticaj gonadotropina, povećavajući broj visokokvalitetnih embriona i vjerovatnoću trudnoće.