Ciljevi Fondacije 2022.

Ciljevi Fondacije 2022.

1. Omogućavanje neograničenog broja pokušaja medicinski potpomognute oplodnje za prvo dijete o trošku Fonda zdravstva, bez diskriminacije u broju postupaka i starosti lica (žena i muškaraca) u reproduktivnoj dobi;


2. PGD/PGS dijagnostika (preimplantaciona genetska analiza) i neinvazivni prenatalni testovi za detekciju najčešćih hromozomskih anomalija embriona i beba besplatno o računu Fonda zdravstva;


3. Osnivanje Ministarstva za podsticaje rađanja, demografiju, populacione politike i natalitet u Crnoj Gori;


4. Uvođenje predmeta “Reproduktivno zdravlje i zaštita” u školskom obrazovanju, kao izborni predmet radi prevencije i zaštite mladih;


5. Elektroforeza hemoglobina (Talasaemia i Srpatoćelijska anemija) i Cistična fibroza (ispitivanje na 99% mutacija u genu) besplatni testovi o računu Fonda zdravstva;


6. Omogućavanje platforme “IVF Turizam” u Crnoj Gori.

Nešto više o cilju broj 3!

Osnivanje Ministarstva za podsticaje rađanja, demografiju, populacione politike i natalitet u Crnoj Gori.

U ovo vrijeme izuzetnih teškoća i neizvjesnosti, Evropska unija, njene države članice i njihovi regioni imaju zajedničke interese za odgovor na uticaj demografskih promjena u korist svih Evropljana. Put naprijed zavisi od brojnih strateških stvari i pitanja, uključujući:

– kako stimulisati inovacije i produktivnost;

– kako zaposliti više ljudi;

-kako modernizovati zdravstvene sisteme, socijalnu zaštitu i socijalne službe;

-kako podstaći mlade ljude na osnivanje porodica i

– kako se pozabaviti teritorijalnim disparitetima.

Imajući ovo na umu i kreirajući izvještaje kao polaznu tačku, Fondacija će EU predložiti Brigu o reproduktivnom zdravlju, demografiju, politike starenja,  populacione politike i dugoročnu viziju rađanja. Fondacija će takođe pažljivo razmotriti druga pitanja koji će biti istaknuta u ovom izvještaju, kao što su migracije, usamljenost/napuštanje sela i gradova, socijalna izolacija, mentalno zdravlje, ekonomska otpornost i dugoročna zdravstvena usluga, između ostalih.

Ovaj izvještaj pokazuje potrebu za ugradnjom demografskih podataka razmatranja politike EU. Fondacija je spremna da odigra svoju punu ulogu, koristeći sve instrumente koji su joj na raspolaganju, posebno kroz sledeći dugoročni plan uticaja pridruživanja EU i njegov instrument za oporavak EU Next Generation. Napori za oporavak podržaće društvenu koheziju, integraciju i inkluziju, brigu o potomstvu i razvoj, obrazovanje i obuku. Podržavaće strukturne reforme tamo gdje je to potrebno i radićemo na održivosti konkurencije, maksimalno iskorištavanje evropskog Semestra.

U isto vrijeme, jasno je da ne postoji jedinstvena veličina za sve i jednak pristup. Kreiranje politike treba da zumira stvarnost na terenu i smanji disparitete između zemalja. U tom duhu, Fondacija će nastaviti da promoviše uzlaznu konvergenciju, obezbijedi pravednu tranziciju, podrži društvene pravičnosti, jednake mogućnosti i nediskriminaciju, posebno kroz Evropski stub socijalnih prava i Strategija rodne ravnopravnosti EU. Dvostruki izazov demokratije i demografije mora se suočiti direktno. Demografska transformacija predstavlja izazove i mogućnosti za našu demokratiju, od kojih su neke naglašene krizom. Transformacija koja je dobro vođena će pomoći da se osiguraju naši sistemi upravljanja i učešća kako bi bili dinamični, otporni, inkluzivni i predstavljali raznolikost društva. Nama je potrebno je da se pozabavimo osnovnim uzrocima problema i izbjegnemo „geografiju nezadovoljstva”. Konferencija o budućnosti Evrope biće ključna platforma za slušanje, učenje i pronalaženje rješenja.

Dok je prerano da se izvuku potkrijepljene demografske lekcije iz krize COVID-19, namjenski na našem sajtu pokrenućemo programe sa ovim Izvještajem do analiza velikih uporedivih statističkih podataka preko Unije, kada ona postane dostupna, kako bi omogućili da se formira pouzdana osnova za informisanje razmišljanja i odluke o politici.

Na osnovu ovog izvještaja Fondacija će se angažovati u dijalogu sa relevantnim zainteresovanim stranama, posebno na regionalnom nivou i razgovarati sa državama članicama, EU institucije i tijela, posebno Evropski ekonomski i Socijalni komitet i Komitet regiona.

Ako imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte i zakažite besplatne konsultacije.

KONTAKT FONDACIJA BUDI MAMA

+382 68 045 456

[email protected]

www.imampravodabudemmama.com