Etički kodeks

Etički kodeks

OSNOVNE POSTAVKE

Društvena promjena i neprofitnost

Vjerujemo da je društvena promjena osnova našeg rada. Ideje kojima se vodimo nijesu usmjerene na ličnu korist, već na dobrobit veće grupe ljudi i društva u cjelini.

 Poštovanje ljudskih prava

Vjerujemo da svi građani i građanke Crne Gore imaju ista ljudska prava. Podržavamo primjenu relevantnih međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima, poštovanje Ustava Crne Gore i Evropske konvencije o ljudskim pravima. Vjerujemo da društvo treba da teži da obezbijedi ravnopravne mogućnosti za sve bez obzira na pol, rasnu, etničku i religioznu pripadnost, socijalno porijeklo i društveni status, obrazovanje, starost, fizičke i psihičke sposobnosti, seksualnu orijentaciju ili bilo koju drugu ličnu osobinu.

Aktivizam

Vjerujemo da svako ima ličnu odgovornost prema društvu, koja se odražava kroz aktivno zalaganje za vrijednosti koje poštujemo i djelovanje za društvenu promjenu koju želimo da postignemo.

 Odgovornost

Kao Nevladina Fondacija “I ja imam pravo da budem mama” odgovorni smo za svoj rad i rezultate javnosti, našim korisnicima i partnerima i zajednicama u kojima radimo.

 PRINCIPI RADA

Primjenjujemo vrijednosti u praksi

Ideje o društvenoj promjeni za koje se zalažemo odražavaju se u praksi kroz način na koji radimo da bismo ostvarili svoje ciljeve, kroz strukturu organizacija, procedure i pravila rada, odnos prema osobama koje angažujemo, volonterima, građanima, partnerima, edukacija i promovisanje u javnosti. Istinito prikazujemo informacije vezane za naš rad, aktivnosti i rezultate.

Nezavisni smo

Nezavisni smo u odlučivanju i ostvarivanju svojih ciljeva, aktivnosti i programa. Ne prihvatamo obaveze prema bilo kom pojedincu, organizaciji, zdravstvenoj ili bilo kojoj instituciji ili političkoj partiji ukoliko one mogu uticati na nezavisnost u donošenju odluka. Uspostavljamo procedure i pravila za rad koje spriječavaju donošenje odluka koje nisu u skladu sa našim vrijednostima ili ne doprinose društvenoj promjeni koju želimo da postignemo. 

Poštujemo zakone Crne Gore

Odgovorni smo vladavini zakona u državi u kojoj radimo kroz poštovanje zakona, propisa i međunarodnih ugovora koji se primjenjuju u Crnoj Gori. Ukoliko se ne slažemo za zakonima, ne kršimo ih, već aktivno djelujemo da ih promijenimo i unaprijedimo.

Obezbjeđujemo najviši kvalitet upravljanja

Posvećeni smo stalnom unaprijeđivanju dobrih praksi u upravljanju našim radom. Smatramo da nezavisna i volonterska tijela, poput Upravnih i Nadzornih odbora imaju važnu ulogu u odlučivanju i nadgledanju naših aktivnosti, rada i rezultata. Za članove/ce Odbora biramo kompetentne, odgovorne i nezavisne osobe. 

Imamo jasne politike konflikta interesa

Svjesni smo da svako od nas može, u okviru svakodnevnog posla, doći u situacije u kojima se sukobljavaju različiti interesi. Ulažemo napore i uspostavljamo procedure da sve postojeće i potencijalne sukobe interesa na vrijeme prepoznamo i spriječimo, odnosno korigujemo tako da ni u jednoj situaciji ne nanesu štetu Fondaciji, našim korisnicima, partnerima i saradnicima.

Naš rad je javan

Smatramo da smo za naš rad odgovorni građanima i građankama Crne Gore. Zato sve aspekte našeg rada činimo dostupnim javnosti — bilo da je riječ o aktivnostima, rezultatima ili finansijskim sredstvima.

Profesionalni smo u obavljanju aktivnosti

Posvećeni smo stalnom unaprijeđivanju kvaliteta našeg rada. Angažujemo kompetentne osobe, ažurni smo, informisani i poštujemo principe dobre komunikacije. Ispunjavamo obećanja i obaveze koje preuzimamo i ne preuzimamo obaveze za koje nismo sigurni da možemo da ih ispunimo.

 Principijelni smo u prukupljanju sredstava

Pri prikupljanju sredstava vodimo računa o ciljevima, programima i realnim potrebama i kapacitetima Fondacije. Zato apliciramo samo za sredstva i aktivnosti koji su u skladu sa našim ciljevima i programima i koje možemo kompetentno i kvalitetno da obavljamo.

Odnos prema sredstvima koja su nam povjerena

Odnosimo se odgovorno prema sredstvima koja su nam povjerena. Pažljivo upravljamo finansijama i vodimo računa kako o efikasnosti tako i o efektivnosti.

Cijenimo korisnike

Prema ljudima sa kojima radimo odnosimo se profesionalno, ljubazno, pristojno i pošteno, sa poštovanjem i dostojanstvom. Imamo jasnu komunikaciju i otvoreni smo u vezi toga šta možemo i šta ne možemo da uradimo. Uključujemo ih u odluke koje donosimo. Ne pravimo razliku među njima bez obzira na pol, rasnu, etničku i religioznu pripadnost, socijalno porijeklo i društveni status, obrazovanje, starost, fizičke i psihičke sposobnosti, seksualnu orijentaciju ili bilo koju drugu ličnu osobinu. Uspostavljamo mehanizme koji omogućavaju korisnicima da izraze kritičko mišljenje o našem radu.

Poštujemo principe dobre saradnje

Sa organizacijama, institucijama i licima sa kojima komuniciramo ili sarađujemo rukovodimo se principima uzajamnog uvažavanja i međusobnog poštovanja i tolerancije. Ukoliko upućujemo kritike na njihov rad, ne upotrebljavamo uvrede, laži i klevete, a prije izricanja mišljenja prikupimo sve informacije i uvjerimo se da su tačne. Posebno vodimo računa o poštovanju ovih principa prilikom komunikacije i saradnje sa drugim organizacijama civilnog društva. Pružamo aktivnu podršku svim inicijativama civilnog društva osim ukoliko su u suprotnosti sa našim vrijednostima i principima.