EVROPSKI MEDICINSKI TURIZAM

EVROPSKI MEDICINSKI TURIZAM

Medicinski turizam, još uvijek malo poznat u nekim zemljama (na primjer u Italiji) raste eksponencijalno, ukratko, to je kretanje pacijenata iz jedne države u drugu kako bi se suočili sa medicinskim tretmanom. Razlozi za ovakvo putovanje su potraga za boljim tretmanima po nižoj cijeni ili potraga za tretmanima koji se ne pružaju u vašoj državi prebivališta. To mogu biti preventivni tretmani kao što su pregledi i drugo mišljenje u klinici, prevencija ili rehabilitacija u specijalizovanim termalnim centrima, putovanja u potrazi za boljim imidžom estetske hirurgije, ili čak putevi za pročišćavanje i detoksikaciju za one koji imaju teške radne ritmove.

Medicinski turizam u Crnoj Gori je u razvoju i mi smo tu pioniri, začetnici -Predsjednica Fondacije Žana Mihaljević, panelista na svjetskim Kongresima zdravstvenog turizma u ulozi predstavljanja potreba pacijenata. Dajemo kritičku sliku kliničarima kako bi unaprijedili uslove liječenja i pružili najbolju njegu.

Da kažemo pripremljene zahjeve koje ćemo iznijeti u prezentaciji na EMT Evropskom Kongresu zdravstvenog turizma i da damo malo svijetla na neke važne aspekte ovde.

Pitanje korupcije i neetičke prakse u industriji medicinskih putovanja zaista predstavlja veliku zabrinutost, sa reperkusijama po brigu o pacijentima i ukupnu reputaciju sektora.

Identifikovani problemi loše njege pacijenata, nedostatka transparentnosti i prevare zahtijevaju snažna rešenja za obnovu povjerenja i obezbjeđivanje etičkog poslovanja medicinskog turizma.

Prvo, uspostavljanje odbora za žalbe za pacijente i kompanije, slično modelu u Koreji, moglo bi značajno doprinijeti rešavanju problema. Ovi odbori mogu poslužiti kao platforme za pacijente da prijave neetičku praksu, nestandardnu njegu ili lažne aktivnosti. Pored toga, mogli bi da obezbijede mehanizam za kompanije da se pozabave pritužbama i obezbijede odgovornost unutar industrije.

Usvajanje digitalnih zdravstvenih alata je još jedno ključno rešenje za poboljšanje komunikacije i transparentnosti u industriji medicinskih putovanja. Tehnologije kao što su platforme za telemedicinu, digitalni zdravstveni kartoni i sigurni kanali komunikacije mogu poboljšati razmjenu informacija između pacijenata, pružalaca usluga i agencija.

Ovo ne samo da poboljšava transparentnost, već i osnažuje pacijente da donose informisane odluke o svojim iskustvima sa medicinskih putovanja.

Pored ovih rešenja, saradnja između vlada, regulatornih tijela, pružalaca zdravstvenih usluga i zainteresovanih strana u industriji je od suštinskog značaja za rešavanje sistemskih izazova sa kojima se suočava industrija medicinskog turizma.

Radeći zajedno, ovi akteri mogu da razviju i implementiraju standarde i najbolje prakse koje promovišu etičko ponašanje i daju prioritet dobrobiti pacijenata – ovo u velikoj mjeri uključuje fasilitatore medicinskog turizma i agencije koje trenutno intenzivno istražujemo.

Potrebno nam je od donosioca odluka razumijevanje i sva moguća podrška, edukacija i srdačan izliv informacija i podrške bez obzira na sve – u ime zdravlja i svih nas.

Zemlje Mediterana koje su pioniri u Medicinskom zdravstvenom turizmu su Italija, Slovenija, Hrvatska i pionirska Crna Gora.

Za Vas sa Vama

Porodični kutak Fondacije Budi mama

📞+38268045456