Mihaljević: Ništa iz izmjena nije realizovano, osim dodatnog četvrtog pokušaja

Mihaljević: Ništa iz izmjena nije realizovano, osim dodatnog četvrtog pokušaja

Sporno Uputstvo Fonda za zdravstveno osiguranje

Glavni problem je da krioprezervacije (zamrzavanja) embriona nema, kao ni uvoza i izvoza doniranog genetskog materijala, a nema ni VTO za singl ženu

Autor:
Elhana Hamzić Kasmić

Objavljeno:
07.09.2022 08:00

Izvor:
M portal

Iz izmjena dva zakona, koja su od velikog značaja za sve one koji se u Crnoj Gori suočavaju sa dijagnozom neplodnosti i besplatnim finansiranjem liječenja- Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji i Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, prema riječima predsjednice NF Fondacija “I ja imam pravo da budem mama” Žane Mihaljević ništa nije realizovano, osim dodatnog četvrtog pokušaja. Kako ističe za M portal, glavni problem je da krioprezervacije (zamrzavanja) nema, kao ni uvoza i izvoza doniranog genetskog materijala, a nema ni VTO za singl ženu.

Rok za uputstva i pravilnike istekao 8. juna

Zakoni važe od 8. januara i rok je istekao 8. juna da izdaju uputstva i pravilnike. Obzirom da je Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore donio Uputstvo o postupku ostvarivanja prava na medicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, koje se primjenjuje od 1.8.2022. godine NF Fondacija “I ja imam pravo da budem mama” podnijela je Primjedbe na Uputstvo zbog, kako navode, niza nepravilnosti i neslaganja sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

“Važno je napomenuti da je NF “I ja imam pravo da budem mama” inicijator i začetnik promjena dva zakona: Zakon o MPO i Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, i da smo kao jedino legitimno udruženje pacijenata sa problemima liječenja neplodnosti na teritoriji Crne Gore učestvovali u izradi i izmjenama oba zakona, u dijelu povećanja broja postupaka vantjelesne oplodnje, pomjeranje granice starosti žene, inicijativi za Uvoz/Izvoz genetskog materijala, zatim inicijativi za Nacionalni registar podata i izgradnju Banke reproduktinog materijala (jajnih ćelija, spermatozoida, embriona i polnih tkiva), dalje, Krioprezervacija na račun Fonda zdravstva, kao i plaćeno skladištenje i čuvanje genetskog materijala dobijenog iz IVF procedura na godinu dana, zatim po prvi put procedura Micro Tesse za muškarce i liječenje besplatno 1 procedurom, i zamrzavanje genetskog materijala za osiguranike koji su oboljeli od maligniteta i drugih oboljenja kako bi očuvali svoju fertilnost”, naglašava predsjednica Fondacije.

Mnogo nepravilnosti i neslaganja

Nepravilnosti i neslaganja, kako dodaje, se odnose na Član 14 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Naime, Zdravstvena zaštita iz člana 13 ovog zakona obuhvata: 19) pravo na liječenje neplodnosti postupcima medicinski potpomognute oplodnje (u daljem tekstu: postupak MPO) imaju bračni, odnosno vanbračni supružnici, odnosno žena koja ne živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, i to:
– po četiri postupka: bračnim, odnosno vanbračnim supružnicima i ženi koja ne živi u bračnoj odnosno vanbračnoj zajednici, homologne vantjelesne oplodnje (IVF/ISCI), zamrzavanja kvalitetnih embriona na period od po godinu dana, do napunjene 45. godine života žene, i četiri postupka transfera embriona nakon odmrzavanja iz tih ciklusa, do navršene 50. godine života, ako nemaju djece;
– po tri postupka bračnim, odnosno vanbračnim supružnicima homologne vantjelesne oplodnje (IVF/ISCI), zamrzavanja kvalitetnih embriona na period od po godinu dana i tri postupka transfera embriona nakon odmrzavanja, do napunjene 45. godine života žene, ako imaju jedno zdravo dijete;
– po dva postupka bračnim, odnosno vanbračnim supružnicima homologne vantjelesne oplodnje (IVF/ISCI), zamrzavanja kvalitetnih embriona na period od po godinu dana i dva postupka transfera embriona nakon odmrzavanja, do napunjene 45. godine života žene, ako imaju dvoje zdrave djece;
– po dva postupka bračnim, odnosno vanbračnim supružnicima heterologne vantjelesne oplodnje (IVF/ISCI), zamrzavanja kvalitetnih embriona na period od po godinu dana i dva postupka transfera embriona nakon odmrzavanja, do napunjene 50. godine života žene ako nemaju djece, kao i bračnim, odnosno vanbračnim supružnicima koji se nijesu ostvarili kao roditelji kroz homolognu vantjelesnu oplodnju (IVF/ISCI), do napunjene 45. godine života žene;
– osiguranim licima reproduktivne dobi do 37 godina života, oboljelim od maligne bolesti ili druge teže bolesti čije liječenje zahtijeva primjenu terapija koje će dovesti do neplodnosti, a nemaju djecu, omogućava se prezervacija fertilnosti nekom od adekvatnih metoda za taj pojedinačni slučaj, po preporuci stručnjaka za reproduktivnu medicinu (infertilitet i sterilitet), na predlog Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore, na period od pet do deset godina ili duže, u skladu sa medicinskim indikacijama i predlogom Konzilijuma za prezervaciju fertilnosti Kliničkog centra Crne Gore;
20) pravo na jedan postupak liječenja muške neplodnosti metodom “Micro TESE” za sprovođenje postupka MPO”.

Primjedbe su, kako pojašnjava Mihaljević, sljedeće: Izostavljeni su Krterijumi za uključivanje u liječenje neplodnosti postupcima MPO; Izostavljena je u potpunosti heterologna vantjelesna oplodnja; Iz Člana 13 Zakona o MPO izostavljena je Komisija za MPO, kao posebno stručno savjetodavno tijelo za praćenje i kontrolu postupaka MPO iz Ministarstva zdravlja; Izostavljeno je kompletno Uputstvo za krioprezervaciju, zamrzavanje/odmrzavanje kvalitetnih embriona na period od po godinu dana u svim slučajvima procedura vantjelesne oplodnje.

“Potrebno je da u Uputsvu, radi razumijevanja, budu navedene posebno pravila za: 1. Stimulisan postupak MPO, 2. Krioembriotransfer i 3. Prvi konsultativni pregled u zdravstvenoj ustanovi koji treba da bude besplatan, zakazivanje i tačna procedura prijema na liječenje, zamrzavanje embriona, odlaganje i sključenje iz postupka. Za svaki dio procedure su potrebni Obrasci koje popunjavaju pacijenti, koji su izostali. U prvom dijelu “I Pravo na MPO”, izostavljena je žena iz procedura liječenja, koja ne živi u bračnoj odnosno vanbračnoj zajednici. Nepravilnosti i odbijanja žena na prvo za liječenje postupcima MPO,koje imaju jedno ili više djece iz postupaka MPO ili z prirodnog ciklusa, zbog nedovoljno informisanog Uputstva da nemaju pravo i kako se tretiraju”, navodi Mihaljević.

Ovim Uputstvom, kako precizira, nijesu uzete u obzir, a Zakon o MPO jasno govori da, na primjer, ako imaju jedno dijete imaju po tri postupka još, znači raniji postupci dok nijesu dobili dijete ili iskoriistili ranija tri postupka, sad se tretiraju kao žene sa jednim djetetom, sekundarni infertilitet i imaju još tri postupka. “Izostanak Uputstva za osigurana lica reproduktivne dobi do 37 godina života, oboljelim od maligne bolesti ili druge teže bolesti čije liječenje zahtijeva primjenu terapija koje će dovesti do neplodnosti, a nemaju djecu, omogućava se prezervacija fertilnosti nekom od adekvatnih metoda za taj pojedinačni slučaj, metode i procedure kao ni koraci nijesu precizirani. Izostanak Uputstva za ženu koja ne živi u bračnoj/vanbračnoj zajednici”, navodi Mihalhević.

Iz Fonda tvrde da je sve po zakonu

U dopisu koji im je dostavljen iz Fonda za zdravtsveno osiguranje Crne Gore navode da je razlog za donošenje ovog upustva to što je iz procedure ostvarivanja ovog prava „izuzet” konzilijum za sterilitet KCCG, zbog primjene Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, koji propisuje da predlog za MPO daje specijalista ginekologije, koji ima najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti humane reprodukcije odnosno specijalista urologije, sa namjanje tri godine radnog iskustva u oblasti humane reprodukcije.

“Zdravstvena zaštita u dijelu prava na liječenje neplodnosti postupcima medicinski potpomognute oplodnje, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja proširena je na način kako je definisano odredbom člana 14 stav 1 tač. 19 i 20 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Međutim, kako je u članu 18 Zakona, propisano da obim prava zdravstvene zaštite iz člana 14 ovog zakona utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva zdravlja, u skladu sa opredijeljenim finansijskim sredstvima, te kako do dana objavljivanja Uputstva, nijesu usvojene izmjene važeće Uredbe o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, kao opšteg akta koji definiše obim usluga na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, to nije bilo pravnog osnova da se Uputstvom definiše i postupak ostvarivanja prava na zamrzavanje kvalitetnih embriona i potupak transfera embriona nakon odmrzavanja”, navode iz Fonda.

Kako dodaju, obzirom da navedene usluge još uvijek nisu propisane u okviru obima prava na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava Fonda, Fond nije imao pravni osnov da utvrdi cijene ovih usluga i da ih ugovori sa zdravstvenim ustanovama sa kojima je zaključio ugovore o pružanju usluga MPO.

“Zbog toga je iz Uputstva izostavljena i usluga heterologne oplodnje koja se obavlja sa doniranim polnim ćelijama, polnim tkivima i embrionima iz ovlašćene zdravstvene ustanove, za koje usluge takođe nema pravnog okvira, niti se za sada, mogu pružati u Crnoj Gori”, dodaju iz Fonda.

V.D. direktora Fonda Vuk Kadić naveo je u dopisu da kriterijumi za uključivanje u liječenje neplodnosti, za koje u Fondaciji smatraju da su izostavljeni, nisu propisani, tako da nisu mogli biti unijeti u Upustvu, već će ovlašćeni ljekari procjenjivati indikacije za uključivanje u liječenje neplodnosti MPO, u skladu sa zakonom.

“Komisija za MPO pri Ministarstvu zdravlja nije relevantna za proceduru ostvarivanja ovog prava. Osiguranica — žena koja ne živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici je izostavljena iz Uputstva, jer žena koja nema bračnog odnosno vanbračnog partnera može da ostvari MPO samo sa doniranim polnim ćelijama ili embrionima primjenom heterologne oplodnje, što se za sada ne obezbjeđuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, jer nisu ispunjene pravne pretpostavke za primjenu ovog načina oplodnje”, navodi Kadić u dopisu upućenom Fondaciji.

Uputstvo, kako dodaje, obuhvata proceduru ostvarivanja ovog prava i odnosi se na svaku osiguranicu, bez obzira da li nema ili ima djece, s tim da će se kroz informacioni sistem „brojati” pokušaji u odnosu na ovu činjnicu, kako je propisano zakonskim odredbama.

“U skladu sa naprijed navedenim, Upustvo je pripremljeno u odnosu na sada važeću pravnu regulativu i obuhvata usluge koje se mogu obezbijediti na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, na osnovu zaključenih ugovora sa ustanovama koje imaju odobrenje Ministarstva zdravlja za pružanje ovih usluga”, poručio je Kadić.
https://mportal.me/drustvo/mihaljevic–nista-iz-izmjena-nije-realizovano–osim-dodatnog-cetvrtog-pokusaja