Novi Pravilnik o Obrascu i sadržini prijave postupka MPO

Novi Pravilnik o Obrascu i sadržini prijave postupka MPO

PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI PRIJAVE POSTUPKA MEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE, KAO I SADRŽINI JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIONOG BROJA
POSTUPAKA

Predmet Član 1

Ovim pravilnikom propisana je forma i sadržaj prijave za postupak medicinski potpomognute oplodnje (u daljem tekstu: postupak MPO), koju organu državne uprave nadležnom za poslove zdravlja podnose zdravstvene ustanove i delovi zdravstvenih ustanova koji ispunjavaju propisane uslove. uslove za obavljanje postupka MPO (u daljem tekstu: ovlašćena zdravstvena ustanova), kao i sadržaj jedinstvenog matičnog broja postupka MPO.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste pojmove u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 3

Izrazi koji se koriste u ovom propisu imaju sledeća značenja: 1) davalac polnih ćelija je lice koje dobrovoljno i bez materijalne koristi daje svoje polne ćelije (jajne ćelije, tj. spermatozoidi), za upotrebu u postupku MPO kod druge osobe (alogena primjena); 2) embrion je oplođena jajna ćelija sposobna za dalji razvoj od trenutka formiranja zigota do

kraj embrionalne faze razvoja – osma nedelja nakon oplodnje: 3) heterologna oplodnja je postupak u kome se koriste polne ćelije jednog partnera odnosno vanbračni drug i polna ćelija davaoca; 4) homologna oplodnja je postupak u kome se koriste sopstvene gamete para odnosno vanbračni supružnici; 5) polne ćelije su jajne ćelije i spermatozoidi namijenjeni za upotrebu u postupku MPO:

6) postupak MPO je postupak kojim je primjenom savremenih naučno potvrđenih biomedicinskih dostignuća biomedicinske nauke moguće kombinovati muške i ženske polne ćelije u ili van tijela žene, u cilju postizanja trudnoće, u slučaju neplodnosti i postojanje medicinskih indikacija za očuvanje plodnosti;

7) zamrzavanje je primjena odgovarajućih postupaka kojima se polne ćelije, polna tkiva i embrioni održavaju na veoma niskim temperaturama, kako bi se spriječilo njihovo biološko i fizičko propadanje.

Prijava za postupak MPO sadrži:

Član 4

1) podatke o ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi: 2) jedinstveni indetifikacioni broj postupka MPO;

3) podatke o timu koji vodi postupak MPO;

4) podatke o bračnim ili vanbračnim supružnicima ili o ženi iz člana 17. stav 4. Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji

5) vrsta postupka MPO,

6) podatke o odrađenim postupcima do dana podnošenja prijave postupka MPO;

7) datum podnošenja prijave:

8) potpis ovlašćenog lica u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi

9) pečat ovlašćene zdravstvene ustanove.

Obrazac prijave iz stava I ovog člana dat je u Prilogu, koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Jedinstveni identifikacioni broj postupka MPO

Član 5

Jedinstveni identifikacioni broj postupka MPO sadrži:

1) identifikacioni broj ustanove koji sadrži skraćenicu od naziva Glavnog grada, Prijestonice, odnosno opštine u kojoj se nalazi ovlašćena zdravstvena ustanova i redni broj ovlašćene zdravstvene ustanove po redosledu dobijanja rješenja o obavljanju MPO postupaka: 2) broj predmeta koji sadrži redni broj prijave pacijenta za liječenje u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi;

3) skraćenicu kojom se označava vrsta MPO;

4) redni broj protokola po kojom je zaveden postupak MPO u ovlašćenoj  zdravstvenoj ustanovi u tekućoj godini, i

5) kalendarsku godinu.

Stupanje na snagu

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 5-040/22-3773/3

Podgorica. 15. decembra 2022. godine

Ministar,

Dragoslav Šćekić, s.r.

Kontaktirajte nas za više informacija [email protected]