Plodnost i roditeljstvo u Crnoj Gori

Plodnost i roditeljstvo u Crnoj Gori

Fondacija I ja imam pravo da budem mama je svojim djelovanjem postala bitan pokretač i inicijator u Crnoj Gori u područjima ostvarivanja prava na adekvatne pomoći naknade i prava medicinski potpomognute oplodnje, uključili smo brigu o roditeljstvu trudnoći i poboljšanja i podsticaje rađanja urađenim strategijama koje nijesu ni postojale u Crnoj Gori.

Po prvi put pokrenuli smo promociju, edukaciju i savjetovanja parovima koji se žele ostvariti u ulozi roditelja, tome u prilog govore materijali stručnjaka i treneri za poboljšanu plodnost @zana.mihaljevic kao i Priručnici koji mijenjaju i unapređuju navike i svijest o plodnosti i brizi o zdravlju i zdravom potomstvu.

Rastemo i uključujemo roditeljstvo i brigu o djetetu, unapređujemo reproduktivno zdravlje žene i muškarca, pružamo edukacije i dajemo podršku roditeljima i budućim roditeljima, radimo na sigurnosti djece i još mnogo olakšica kao savjeti i podsticaji za dojenje, zdravi stilovi zivota, vježbanje, ishrana i smanjenje zagađenja.

Centralno smo mjesto gdje se buduće mame, trudnice, porodilje i roditelji mogu obratiti za informacije s područja na kojima djelujemo, kao i iznošenje iskustava, primjedbi i pritužbi.

Radimo na besplatnoj aplikaciji “Briga o plodnosti i roditeljstvu u Crnoj Gori”.
UNICEF je nedavno objavio informacije istraživanja o dobrobiti dece u skoro 30 najrazvijenijih zemalja svijeta.

Studija se fokusira na pet dimenzija dječjeg života:

?materijalno blagostanje

?zdravlje i bezbjednost

?obrazovanje

?ponašanje i rizici

?stanovanja i životne sredine.

Ove kategorije se oslanjaju na dostupne podatke i prenose ograničenu viziju dobrobiti djeteta. Više volim da dobrobit deteta okarakterišem tako što uključujem i unutrašnje snage koje djeca imaju i razvijaju, kao i spoljne resurse i mogućnosti koje ih njeguju i štite. Dobrobit djece zavisi od toga da li ćete obezbijediti dobru uhranjenost, smještaj, omogućiti obrazovanje, pružati ljubav, zajedno sa mogućnošću da slijede svoje strasti i razviju osjećaj nade, svrhe i pozitivnog identiteta.

U idealnom slučaju, izveštaji o dobrobiti djece trebalo bi da podstaknu DEBATU o tome šta se može učiniti da se poboljša život djece sa stanovišta porodice, zajednice, politike vlade i potrebe za višim standardima obrazovnih programa i socijalnih usluga. Ali takva rasprava se rijetko dešava, čak i kada izvještaj poput UNICEF-a pokreće ozbiljna pitanja. Zamislite da se uloži toliko truda i pomoći djeci da napreduju kao što je održavanje naloga na Facebooku, profesionalnih ili amaterskih sportova ili najnoviji hir u realiti emisijama.

Mediji često prikazuju mlade ljude kao „problematičnu omladinu“ ili „djecu u opasnosti“. Ovi opisi mogu prejudicirati stavove i stav prema djeci. Posebno se adolescenti mogu patologizirati kao “slomljeni” i potrebno im je “popravljanje”, umjesto da se na njih gleda kao na imovinu zajednice.

Možda se pretpostavlja da je briga o djeci privatna stvar. Ali činjenica je da mnoga djeca širom svijeta ne uspijevaju da vide svoj peti rođendan, a kamoli da odrastu i napreduju. Kao što pokazuje izvještaj UNICEF-a, ovo nije problem samo u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

Uporedno, djeca u razvijenom svijetu uživaju u boljim zdravstvenim i obrazovnim uslugama, izgledima za posao i materijalnim dobrima. Interesantno je, međutim, izvještaj primećuje da blagostanje ne zavisi od BDP-a po stanovniku. Djeca u svijetu u razvoju, koja žive u onome što bi nazvali „siromaštvom“, često prijavljuju viši nivo samopoimanja blagostanja od djece u razvijenim zemljama.

?Dakle, šta je to što omogućava djeci da napreduju?

A šta su nam studije rekle o stvaranju okruženja u kojem djeca mogu da cvjetaju i gde se može održavati dobrobit djece?

Istraživanje, praksa i zdrav razum sugerišu nekoliko ključnih faktora za poboljšanje dobrobiti djeteta. Nisu iscrpni, ali imaju dokazanu bazu dokaza da roditelji i drugi koji se brinu o djeci mogu da vježbaju:

✔Njegujte dijete u potpunosti: Djeci je potrebna ljubav, briga i zaštita, kao i osnovno obrazovanje i zdravstvene usluge, zajedno sa mogućnostima za fizički, intelektualni, emocionalni, socijalni i duhovni razvoj.

✔Naglasite pozitivne pristupe: Istraživači i praktičari sve više prepoznaju moć promovisanja ličnih i kolektivnih snaga kao ključne tačke za pomoć mladim ljudima da prevaziđu izazove i izgrade otpornost.

✔Moć odnosa: Ljudska bića su sama po sebi povezana, a veći dio zdravog razvoja i rasta javlja se kroz pozitivne odnose gdje dijele život sa vršnjacima, članovima porodice i brižnim, odgovornim odraslima.

✔Rana i stalna pažnja i ulaganje: Rana pažnja i ulaganje u zdravlje djece, društveni razvoj, učenje i drugi faktori postavljaju kritičnu osnovu za rast i razvoj tokom cijelog života.

✔Osnažite djecu i porodice: Svako dijete ima snage, darove, dostojanstvo, strasti i moć ne samo za sopstveni rast i blagostanje, već i za doprinos budućim porodicama, zajednicama i narodima.

✔Uticaj okoline: Mladi oblikuju svoju kulturu, baš kao što je i ona oblikovana, pa iako je važno mladim ljudima dati vještine da se nose sa nasiljem i diskriminacijom, društva takođe moraju težiti rješavanju tih problema.

✔Međusobna odgovornost: Nijedan jedinstveni pristup ili strategija ne mogu voditi djecu i omladinu na putu ka blagostanju. Od svake osobe se zahtijeva, koja je uključena u vaspitanje deteta – roditelja, nastavnika i drugih – ne samo da učini svoj dio, već da uskladi i poveže svoje napore gradeći okruženje u kojem dijte može napredovati.

✔Djeca nam govore nešto što duboko u sebi znamo – da njihovo blagostanje ne zavisi od materijalne udobnosti, već od porodice i zajednice koja pruža ljubav, podršku i sigurnost, sa mogućnostima da slijede svoje strasti i izraze svoje zabrinutosti.

U zemljama u razvoju, mnoge organizacije rade sa lokalnim partnerima i vladinim agencijama kako bi pomogle u izgradnji zajednica koje cijene djecu i stavljaju njihova prava i dobrobit u prvi plan. Ovi napori započinju zajedničkom vizijom za djecu i dovode do kolektivne akcije u kući i zajednici.

Kako rastu i sazrevaju, mnogi mladi ljudi preuzimaju aktivne uloge u oblikovanju svojih života i doprinosu svom društvu. Mnoge siromašne porodice dobijaju finansijske usluge i ekonomske mogućnosti da obezbijede svoju djecu. Zagovaranje na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou može uticati na pravne i institucionalne reforme radi stvaranja pravednih i jednakih uslova za igru za djecu, njihovu bezbjednost i njihove porodice. I na kraju, Fondacija “Plodnost i roditeljstvo u Crnoj Gori” prati dobrobit djece zajedno sa partnerima, drugim NVO organizacijama u zajednici kao barometar za zdravlje zajednice.

? Zajedno na putu do beba!