Reproduktivno zdravlje

Reproduktivno zdravlje

U okviru pružanja usluga zainteresovanim parovima pokrenuli smo aktivno Savjetovalište za programe vantjelesne oplodnje koje organizujemo sa Opštinama s kojima smo sklopili MoS.

Savjetovalište je organizovano u formi tribina i otvorenog dialoga sa zainteresovanim parovima, medijima i opštom javnosti, gdje odgovaramo na konkretna pitanja na teme:
1. Mogućnosti tretmana liječenja neplodnosti i najnovija dostignuća i tehnike potpomognute oplodnje u zemlji i inostrananstvu;
2. Pravni okvir i regulacija ( broj pokušaja, uputstva za refundaciju procesa vantjelesne oplodnje od strane Fonda zdravstva);
3. Promovisanje obrazovanja u oblasti zaštite reproduktivnog zdravlja i proaktivan pristup planiranju porodice;
4. Povećanje niva svijesti o plodnosti među tinejdžerima od 15-18 godina uključujući metode učenja;

Nadamo se saradnji sa lokalnim samoupravama da će nam pružiti i omogućiti logističku i medijsku podršku, kako bi uspješno zajednički realizovali projekat “Savjetovalište o reproduktivnom zdravlju” sa posebnim akcentom na mlade.

Reproduktivno zdravlje, poseban akcenat na mlade “DA NAS IMA VIŠE”

Koliko mladi  u Crnoj Gori znaju o reproduktivnom zdravlju, da li i koliko (ne) brinu o njemu, kako ih bolje zainteresovati i informisati, ali i roditelje, nastavnike. Koliko su upućeni i šta misle o padu nataliteta, koje mjere je do sada grad preduzeo da se zaustavi negativna populaciona politika.

Reproduktivno zdravlje mladih, tema je o kojoj bi svakodnevno trebalo pisati i govoriti. Kroz Savjetovališta i organizovanih tribina pokušaćemo da odgovorimo na pitanje – kako mladi na pravi način da brinu o svom  reproduktivnom zdravlju, kako na vrijeme da prate svoj biološki sat, šta uraditi da se podstiče natalitet.

Prioritet će biti teme koje interesuje mlade, ali i što oni imaju da kažu. U dosadašnjem radu sa mladima nije bilo problema prilikom pravljenja ankete sa srednjoškolcima, koji su rado pristali da govore za „Fondaciju Budi mama“ i serijal o reproduktivnom zdravlju. Pitanje je samo koliko su u svojim odgovorima lični kada je o problemima reč, pa zato najčešće odgovaraju da su čuli da se to dešava nekom drugom.

Ako imaju problem o tome najčešće ćute, dok neki traže podršku od porodice i najbližih. O reproduktivnom zdravlju u školi ne mogu da saznaju mnogo kao ni o preventivi. Neki se sjećaju edukacije o seksualnom zdravlju koju su imali u nekom razredu srednje škole i to je sve.

Nažalost  suočeni smo sa velikimo problemom gdje statistika ukazuje da je više umrlih nego rođenih.

Starenje stanovništva, odlika svih crnogorskih sredina

Stručnjaci kažu, najbitniji faktori ovakve demografske slike su rapidno starenje stanovništva, gubitak reproduktivne moći i pomjeranje granice rađanja kod žena, a sve češće ta granica ulazi u polovinu četvrte decenije života. 

Prema definiciji reproduktivno zdravlje mladih je stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja u svim oblastima vazanim za reproduktivni sistem. Reproduktivno zdravlje podrazumijeva da su ljudi u mogućnosti da zadovoljavaju bezbjedan polni život i sposobnost da imaju zdravo potomstvo, kao i slobudu da odluče da li će ga imati, kada i koliko često.

To je pravo muškarca i žene da budu informisani i imaju pristup bezbjednim, efektivnim i prihvatljivim metodama planiranja porodice po svom izboru, pravo na adekvatnu usluge zdravstvne zaštite koji ženi omogućavaju bezjbednu trudnoću i porođaj.

Seksualno zdravlje mladih

Reproduktivna zdravstvena zaštita je skup metoda, tehnika i usluga koje doprinose reproduktivnom zdravlju i dobrobiti, ali i sprečavanju zdravstvenih problema, u to spada seksualno zdravlje čija je svrha unapređenje kvaliteta života i ličnih veza, a ne samo informacije vezane za reprodukciju i polno prenosive infekcije.

Danas prepoznatljiv problem novosklopljenih brakova je sterilitet, i procjenjuje se da sada u Crnoj Gori ima oko 15% stanovnika koji se suočavaju sa problemom neplodnosti, u kojima podjednak problem neplodnosti imaju i žene i muškarci. Nedavni podatak je poražavajući, svaki peti sklopljeni brak prati sterilitet.

Podataka o reproduktivnom zdravlju je vrlo malo iako četvrtinu populacije čine mladi.

Problema je više: sterilitet, nebriga o reproduktivnom zdravlju

Veliki broj ljekara specijalista dijele mišljenje da je jedan od problema neplodnosti, nebriga mladih, podjednako i djevojaka i mladića o svom reproduktivnom zdravlju. Kada postaju polno zreli, mladi ne razmišljaju o biološkoj reprodukciji, kao da o tome može kasnije da se odlučuje.

?Reproduktivno zdravlje mladih je u problemu jer su pitanju rana seksualna iskustva, rani abortusi (bilježe se i kod učenica osnovne škole) dug predbračni život bez obaveza, samo su neki od uzroka kasnijee neplodnosti, govore i upozoravaju zdravstveni radnici koji godinama rade u savjetovalištima za mlade pri domovima zdravlja.

Kako brinuti o reproduktivnom zdravlju mladih

Nastojaćemo da kroz Savjetovalište o reproduktivnom zdravlju ukažemo kako da brinu o zdravlju, gdje da potraže pomoć ukoliko imaju problem, da ih podstaknemo da o problemima ne ćute, već da intenzivno tragaju za rješenjem.

Odgovorićemo na pitanja: Da li mlade u zdravstvenom riziku odlikuju nizak nivo znanja i brige o sopstvenom zdravlju? Zašto nedovoljno koriste službe zdravstvene zaštite? Da li i koliko utiču na njih stigma i diskriminacija koju doživljavaju od opšte populacije, rano susretanje sa problemima specifičnim za odrasle, rano stupanje u seksualne odnose, česta promjena seksualnih partnera i korišćenje alkohola, duvana i droga. A tu je i rizik od oboljevanja i prenošenja bolesti koji je u ovoj populaciji znatno veći u odnosu na opštu populaciju mladih, te je neophodno posvetiti posebnu pažnju o zdravlju mladih u riziku.

Uz očuvanje reproduktivnog zdravlja mladih podržati programe vršnjačke edukacije mladih za prevenciju polno prenosivih infekcija i unapređenje, edukacije roditelja i nastavnika za prevenciju i medijski podržati programe čiji je osnovni cilj unapređenje reproduktivnog zdravlja mladih i planiranja porodice, za sagovornike ćemo imati ljekare, one koji se bave ovim temema.

U Savjetovalištu ćemo obraditi sledeće teme za mlade:

• Motivacija mladih, briga o reproduktivnom zdravlju

• Koje se mjere populacione politike sprovode u Gradu radi unapređenja demografske slike

• Podsticaji za svako dijete

• Uticaj pandemije koronavirusa na demografsku sliku

• Podrška porodici, jačanje položaja žena u društvu

• Ekonomski položaj budućih majki i porodica

• Problemi nezaposlenih majki

• Edukacija kroz Školu roditeljstva

• Iskustva višečlanih porodica

• Mjere vantjelesne oplodnje

• Anketa, razgovor sa predstavnicima Grada, institucija, ginekolozima, pedijatrima…

Bolja komunikacija sa mladima

Namjera ovog vida komunikacije sa lokalnim društvenim zajednicama ima za cilj bolju komunikaciju sa mladima kroz ankete u osnovnim i srednjim školama, razgovore sa pedagozima, psiholozima, ljekarima u Savjetovalištu za mlade u okviru “Fondacije Budi mama”, rezultatima istraživanja Zavoda za javno zdravlje, saradnju sa Kancelarijom za mlade kroz iniciranje projekata koji se direktno tiču zdravlja mladih u srednjoškolskom uzrastu, kao i kroz primjere dobre prakse.

Teme poput očuvanja reproduktivnog zdravlja, prevenciji ranih i neželjenih trudnoća, dostupnosti informacija o upotebi kontraceptivnih sredstava, zaštiti od seksulano prenosivih bolesti, sve su ovo teme koje interesuju mlade i rado govore o zdravlju, ali se o problemima najčešće ćuti.
Mladi treba da imaju pravo na slobodan pristup provjerenim i tačnim informacijama koje se tiču njihove seksualnosti, reproduktivnog zdravlja i prava. Što mladi više znaju, to više kontrole imaju nad svojim životima. Seksualnost mladih ne bi trebalo ni zabrinjavati, ni nametati, već prihvatiti kao prirodan dio svakog ljudskog bića, pod parolom Fondacije za mlade  „Važno je da znaš“.

? Besplatne online konsultacije za sve zainteresovane možete zakazati putem ☎️ tel. 068 045 456 ili e-maila: [email protected]