U KCCG reorganizacija konzilijuma za vantjelesnu oplodnju

U KCCG reorganizacija konzilijuma za vantjelesnu oplodnju

Mnoge parove koji namjeravaju da postanu roditelji uz pomoć postupka vantjelesne oplodnje iznenadila je posljednjih dana nova stavka u podužem spisku dokumenata koje je neophodno dostaviti kako bi procedura išla na teret Fonda za zdravstveno osiguranje. Naime, prije mišljenja konzilijuma za liječenje steriliteta Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) potrebno je pribaviti i nalaz specijaliste infertiliteta, pišu Dnevne Novine.

Iz Fondacije “I ja imam pravo da budem mama” kazali su Dnevnim novinama da je ovim dodatno otežana ionako komplikovana procedura.

“Tu informaciju dobile su članice naše Fondacije od izabranih ljekara i u Kliničkom centru. To je veoma komplikovano i time se postupak produžava jer takav specijalista radi samo u KCCG” kazala je direktorica ove Fondacije Žana Mihaljević.

REGULATIVA NIJE IZMIJENJENA

Međutim, iz Fonda za zdravstveno osiguranje Dnevnim novinama objašnjavaju da nije riječ o izmjeni postojeće regulative u vezi sa postupkom liječenja neplodnosti, već je u okviru Poliklinike KCCG organizovana ambulanta u kojoj rade supspecijalisti za infertilitet, u cilju bolje organizacije.

“Kontaktirali smo Kliniku za ginekologiju i dobili informaciju da je u okviru Poliklinike KCCG organizovana ambulanta u kojoj rade ljekari spec. ginekologije, supspecijalisti za infertilitet, koja je zadužena da pacijentkinjama kojima je indikovana vantjelesna oplodnja kao vid liječenja neplodnosti, a kojima su potrebne određene intervencije (histeroskopija, HSG, laporaskopske intervencije i sl.), koje se ne rade na primarnom i sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (izuzev OB Cetinje) predlaže i zakazuje termine za pružanje ovih usluga u okviru javnih zdravstvenih ustanova. Ambulanta je uspostavljena isključivo radi bolje organizacije rada konzilijuma za liječenje steriliteta, kako bi dokumentacija koju razmatra konzilijum bila kompletirana, a zdravstveno stanje pacijentkinje adekvatno pripremljeno i spremno za predstoj eći postupak vantjelesne oplodnje” objasnili su iz FZO.

Kako napominju, Fond obezbjeđuje prava iz zdravstvenog osiguranja na zakonom propisani način, te da je Zakonom definisano da osiguranici ostvaruju zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond ima zaključen ugovor o pružanju usluga. Fond na osnovu zaključenih ugovora plaća pružene usluge osiguranim licima.

“Međutim, svaka zdravstvena ustanova je ovlašćena da organizuje svoju djelatnost samostalno, odnosno u skladu sa zakonom i drugim propisima. Po ovim pitanjima, Fond za zdravstveno osiguranje nema nikakvih nadležnosti, odnosno ingerencija nad zdravstvenim ustanovama”, kazali su u FZO.

NEDJELJNO SE PREGLEDA OKO 15 PAROVA

Iz Kliničkog centra, pak, poj ašnjavaju da konzilijum za vantjelesnu oplodnju čine supspecijalista fertiliteta i steriliteta i jedan supspecijalista reproduktivne endokrinologije, a da u cilju efikasnijeg rada konzilijuma pripremu pojedinih pacijentkinja sprovodi svaki član konzilijuma kroz svoj rad u supspecijalističkoj ambulanti. S obzirom da se,kako navode, nedjeljno pregleda oko 15 parova, ovakvom organizacijom se omogućava kvalitetniji pregled, brži pristup konzilijumu i stručna ekspertiza.

“Kada je u pitanju potreba za liječenjem metodama vantjelesne oplodnje, pacijentkinje sa konzilijuma odlaze sa izvještajem koje sadrži obrazloženo mišljenje koje je bazirano na prethodnom liječenju i ispitivanju neplodnog para i konačnu odluku da je indikovan postupak VTO. Članovi konzilijuma su dvoje supspecijalista fertiliteta i steriliteta i jedan supspecijalista reproduktivne endokrinologije. Procedura upućivanja na postupak VTO počinje tako što izabrani ginekolog sa neplodnim parom priprema dokumentaciju koja je potrebna za pristup supspecijalističkoj ambulanti. Naime, u cilju efikasnij eg rada konzilijuma, a s obzirom da se nedjeljno pregleda u prosjeku oko 15 parova, pripremu pojedinih pacijentkinja sprovodi svaki član konzilijuma kroz svoj rad u supspecijalističkoj ambulanti, čime se omogućava kvalitetniji pregled, brži pristup konzilijumu i stručna ekspertiza”, ističu iz KCCG. Dalje, kako navode, par pristupa konzilijumu, a zatim izabrani ginekolog na osnovu izvještaja konzilijuma upućuje par na liječenje u zdravstvenu ustanovu koja pruža usluge VTO, a sa kojima Fond ima zaključene ugovore.

VTO NOSI ODREĐENE RIZIKE, KONZILIJUM ODGOVORAN

S obzirom na složen proces VTO koji sa sobom može da nosi određene rizike po zdravlje žene, jedan od zadataka konzilijuma je, naglašavaju iz KCCG, da utvrdi da nema kontraindikacija za postupak.

“Tako npr. pacijentkinja dostavlja rezultate screeninga na premaligne i maligne promjene grlića materice, kao i rezultate screeninga na karcinom dojke ukoliko spada u grupu žena koje podliježu screeningu. Takođe, ginekološki i ultrazvučni pregledi su neophodni da bi se isključilo prisustvo tumoroznih promjena na unutrašnjim genitalnim organima. Ukoliko pacijentkinja boluje od neke hronične bolesti, potreban je izvještaj ljekara odgovarajuće specijalnosti kako bi se utvrdilo da ne postoje smetnje za obavljanje postupka VTO i samu trudnoću”, predočili su iz KCCG.

Takođe, konzilijum vodi računa i o tome da se sprovedu određene procedure koje povećavaju uspješnost VTO, kao što su na primjer histeroskopska polipektomija, laparaskopsko odstranjivanje hidrosalpinksa ili proksimalna okluzija tuba, dijagnostika i liječenje endometrioze, itd.

“Sve navedene metode kao i mnoge druge koje su potrebne u osnovnoj dokumentaciji za pristup konzilijumu rade se u Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCCG. Odgovornost konzilijuma je veća i zbog činjenice da se prema Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju neplodnom paru omogućavaju tri postupka medicinski potpomognute oplodnje kod žena do navršenih 44 godine života o trošku FZO, tako da je potrebna optimalna priprema u cilju što veće uspj ešnosti samih postupaka” kazali su iz KCCG.

Prema njihovim riječima, poseban kvalitet konzilijuma, koji ide u prilog što efikasnijeg lij ečenja metodama VTO, ali i izbjegavanja svake pristrasnosti i konflikta interesa, s obzirom na veliku društvenu odgovornost, leži u činjenici da se u KCCG ne rade postupci VTO.

“Neki od navedenih pregleda se ne mogu obaviti na nivou primarne zdravstvene zaštite, kao što su razni dijagnostički i terapijski postupci histeroskopija, laparoskopija, histerosalpingografija, operativni zahvati u cilju očuvanja i unapređenja fertiliteta. Takođe, jedan broj pacijentkinja zahtijeva dodatnu obradu od strane reproduktivnog endokrinologa, kao što su žene sa sindromom policističnih jajnika, hipogonadotropnim hipogonadizmom, smanjenom ovarijalnom rezervom, itd. U određenim slučajevima, zbog složenosti problema neophodno je da pacijentkinju pregleda supspecijalista, tako da u obradi i liječenju steriliteta i donošenju odluke da je VTO jedini način da neplodni par ostvari potomstvo učestvuju izabrani ginekolog u konsultaciji sa ljekarima kojima je dijagnostika i liječenje infertilieta uža specijalnost”, ističu u KCCG.

AMBULANTE RADE PONEDJELJKOM i PETKOM

Napominju da u sklopu Polikliničkog dijela KCCG, ponedjeljkom funkcioniše ambulanta za infertilitet, a petkom ambulanta za reproduktivnu endokrinologiju.

“Pregledi ljekara odgovarajućih supspecijalnosti su često neophodni da bi se indikovalo upućivanje para na liječenje metodama VTO, a sve u interesu očuvanja zdravlja žene, kao i adekvatne pripreme za bezbjedan i što uspješniji postupak VTO. Na ljekarima članovima konzilijuma je velika odgovornost ne samo po pitanju struke, već i po brojnim etičkim, pravnim i socijalnim pitanjima koja su vezana za liječenje parova navedenim metodama medicinski potpomognute oplodnje” dodaju iz Kliničkog centra. M.I.

NALAZ UROLOGA IZ BILO KOJE ZDRAVSTVENE USTANOVE

Kada je riječ o dokumentaciji koju pacijentkinje treba da pripreme za pristup na konzilijum, iz KCCG navode da je novina, koja će olakšati pripremu, da se više neće zahtijevati pregled urologa iz KCCG, već će parovi moći da dostave izvještaje urologa iz svih registrovanih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori.

“Važno je da napomenemo da nijedan par nije vraćen sa konzilijuma sa kompletnom dokumentacijom, ako su navedeni postupci urađeni u drugoj zdravstvenoj ustanovi”, kazali su iz KCCG.
Izvor Dnevne novine